HỘI THI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019- 2020

HỘI THI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019- 2020

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số 21/PGDĐT-GDTH ngày 10/9/2019 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020; Thực hiện kế hoạch số 17/KH-THVT1... ...
HỘI THI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019- 2020

HỘI THI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019- 2020

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số 21/PGDĐT-GDTH ngày 10/9/2019 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020; Thực hiện kế hoạch số 17/KH-THVT1... ...
HỘI THI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019- 2020

HỘI THI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019- 2020

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số 21/PGDĐT-GDTH ngày 10/9/2019 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020; Thực hiện kế hoạch số 17/KH-THVT1... ...
HỘI THI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019- 2020

HỘI THI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019- 2020

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số 21/PGDĐT-GDTH ngày 10/9/2019 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020; Thực hiện kế hoạch số 17/KH-THVT1... ...