HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH KÌ II NĂM HỌC 2019- 2020

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH KÌ II NĂM HỌC 2019- 2020

Lượt xem:

Hôm nay ngày 5/7/2019 BGH trường th Vĩnh Thuận 1 chỉ đạo cho GVCN tiến hành tổ chức họp phụ huynh kì II nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cũng như việc tham gia các hoạt động của các em trong năm học 2019-2020. Đồng thời GVCN  đưa ra nội dung bồi dưỡng hè cho các em. Mua sách hướng dẫn học theo phương pháp dạy học... ...
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH KÌ II NĂM HỌC 2019- 2020

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH KÌ II NĂM HỌC 2019- 2020

Lượt xem:

Hôm nay ngày 5/7/2019 BGH trường th Vĩnh Thuận 1 chỉ đạo cho GVCN tiến hành tổ chức họp phụ huynh kì II nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cũng như việc tham gia các hoạt động của các em trong năm học 2019-2020. Đồng thời GVCN  đưa ra nội dung bồi dưỡng hè cho các em. Mua sách hướng dẫn học theo phương pháp dạy học... ...
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH KÌ II NĂM HỌC 2019- 2020

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH KÌ II NĂM HỌC 2019- 2020

Lượt xem:

Hôm nay ngày 5/7/2019 BGH trường th Vĩnh Thuận 1 chỉ đạo cho GVCN tiến hành tổ chức họp phụ huynh kì II nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cũng như việc tham gia các hoạt động của các em trong năm học 2019-2020. Đồng thời GVCN  đưa ra nội dung bồi dưỡng hè cho các em. Mua sách hướng dẫn học theo phương pháp dạy học... ...
HƯỚNG TỚI MỘT KỲ THI

HƯỚNG TỚI MỘT KỲ THI

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh khoản 3 và khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh... ...
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH KÌ II NĂM HỌC 2019- 2020

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH KÌ II NĂM HỌC 2019- 2020

Lượt xem:

Hôm nay ngày 5/7/2019 BGH trường th Vĩnh Thuận 1 chỉ đạo cho GVCN tiến hành tổ chức họp phụ huynh kì II nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cũng như việc tham gia các hoạt động của các em trong năm học 2019-2020. Đồng thời GVCN  đưa ra nội dung bồi dưỡng hè cho các em. Mua sách hướng dẫn học theo phương pháp dạy học... ...