HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

Lượt xem:

Với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và dự kiến phát động cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững cho thời gian tới vào dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và đổi mới đổi... ...
HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

Lượt xem:

Với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và dự kiến phát động cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững cho thời gian tới vào dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và đổi mới đổi... ...
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC

Lượt xem:

Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;  Công văn số …./SGDĐT-GDTrH ngày …/8/2020 của Sở Giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp tiểu học; Hôm nay ngày 12/09/2020 BGH... ...
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC

Lượt xem:

Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;  Công văn số …./SGDĐT-GDTrH ngày …/8/2020 của Sở Giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp tiểu học; Hôm nay ngày 12/09/2020 BGH... ...
Tập huấn bồi dưỡng trực tiếp sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tập huấn bồi dưỡng trực tiếp sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lượt xem:

Căn cứ công văn số 2058/BGDĐT-GDTH ngày 10/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021; Căn cứ công văn số 1391/NXBGDVN ngày 04/7/2020 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, về việc bồi dưỡng trực tuyến giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 của Nhà Xuất bản... ...