TIN TỨC CÁC BÁO

Tin tức giáo dục

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Căn cứ Công văn số 1651/BGDĐT-GDTX ngày 20/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Căn cứ Công văn số 1650/SGDĐT-GDTX...

Đào tạo

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Căn cứ Công văn số 1651/BGDĐT-GDTX ngày 20/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Căn cứ Công văn số 1650/SGDĐT-GDTX...

Chuyên đề giáo dục

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Căn cứ Công văn số 1651/BGDĐT-GDTX ngày 20/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Căn cứ Công văn số 1650/SGDĐT-GDTX...

Tin tức

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Căn cứ Công văn số 1651/BGDĐT-GDTX ngày 20/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Căn cứ Công văn số 1650/SGDĐT-GDTX...