TIN TỨC CÁC BÁO

Tin tức giáo dục

VĂN NGHỆ GÂY QUỸ HỌC SINH NGHÈO NĂM 2019

VĂN NGHỆ GÂY QUỸ HỌC SINH NGHÈO NĂM 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của BGH trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1. Hôm qua ngày 24/1/2019 Ban phụ trách đội tham mưu, phối hợp cùng Chính quyền – Đoàn thể trường tiểu học Vĩnh Thuận 1  tổ chức...

Đào tạo

VĂN NGHỆ GÂY QUỸ HỌC SINH NGHÈO NĂM 2019

VĂN NGHỆ GÂY QUỸ HỌC SINH NGHÈO NĂM 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của BGH trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1. Hôm qua ngày 24/1/2019 Ban phụ trách đội tham mưu, phối hợp cùng Chính quyền – Đoàn thể trường tiểu học Vĩnh Thuận 1  tổ chức...

Chuyên đề giáo dục

VĂN NGHỆ GÂY QUỸ HỌC SINH NGHÈO NĂM 2019

VĂN NGHỆ GÂY QUỸ HỌC SINH NGHÈO NĂM 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của BGH trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1. Hôm qua ngày 24/1/2019 Ban phụ trách đội tham mưu, phối hợp cùng Chính quyền – Đoàn thể trường tiểu học Vĩnh Thuận 1  tổ chức...

Tin tức

VĂN NGHỆ GÂY QUỸ HỌC SINH NGHÈO NĂM 2019

VĂN NGHỆ GÂY QUỸ HỌC SINH NGHÈO NĂM 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của BGH trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1. Hôm qua ngày 24/1/2019 Ban phụ trách đội tham mưu, phối hợp cùng Chính quyền – Đoàn thể trường tiểu học Vĩnh Thuận 1  tổ chức...