TIN TỨC CÁC BÁO

Tin tức giáo dục

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH- THIẾT BỊ NĂM 2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THUẬN 1

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH- THIẾT BỊ NĂM 2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THUẬN 1

Căn cứ Công văn Số: 11185/GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường PT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2004 Thực hiện Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện...

Đào tạo

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH- THIẾT BỊ NĂM 2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THUẬN 1

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH- THIẾT BỊ NĂM 2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THUẬN 1

Căn cứ Công văn Số: 11185/GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường PT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2004 Thực hiện Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện...

Chuyên đề giáo dục

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH- THIẾT BỊ NĂM 2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THUẬN 1

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH- THIẾT BỊ NĂM 2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THUẬN 1

Căn cứ Công văn Số: 11185/GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường PT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2004 Thực hiện Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện...

Tin tức

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH- THIẾT BỊ NĂM 2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THUẬN 1

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH- THIẾT BỊ NĂM 2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THUẬN 1

Căn cứ Công văn Số: 11185/GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường PT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2004 Thực hiện Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn thư viện...