TIẾP THU NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG SỐ 42-NQ/TW,số 43-NQ/TW, SỐ 44-NQ/TW,Nghị quyết SỐ 45-NQ/TW,Nghị quyết SỐ 8-NQ/TW,

Lượt xem:

Đọc bài viết

 Sáng nay ngày 10 tháng 3 năm 2024, chi bộ trường Th Vĩnh Thuận 1 tiếp thu nghi quyết TW:

– Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

– Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

– Nghị quyết số 8-NQ/TW Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mớ

– Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

 Triển khai nghị quyết: Đ/c Võ Thanh Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thuận và Đ/c Duong Út Cưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban tuyên giáo huyện Ủy

            Những nội dung quan trọng nhất của buổi triên khai nghị quyết đó chính là số 8-NQ/TW Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII). Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 44-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau đây là một số hình anh trong ngày tập huấn nghi quyế lần này:

Thực hiện bài viết: Lê Văn Đặng giáo viên TPT Đội