TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 1691/SGDĐT-GDTX ngày 13/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019;

Căn cứ Công văn số 62/PGD &ĐT ngày 20/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

Hôm nay BGH trường chỉ đạo cho Liên đội trường tiểu học Vĩnh Thuận 1 tổ chức  hoạt động của tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 nhằm: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; Giới thiệu sách, tài liệu điện tử hữu ích trên trang tin điện tử của trường; Xây dựng kho tài nguyên điện tử: Sách, báo điện tử, trang tin điện tử; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập; Tổ chức khuyến đọc bằng nhiều hình thức: Đọc sách giấy, sách điện tử,… Tạo sân chơi cho học sinh về hoạt động trao đổi, đọc sách của nhau; Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, thi kể chuyện sách về tấm gương học tập suốt đời của Bác Hồ. Xây dựng tủ sách lớp học (mỗi lớp học có nơi để sách, báo, tập chí,…). Tổ chức vệ sinh, sắp xếp thư viện ngăn nắp, khoa học; Tổ chức các phong trào như: Thi đua giành nhiều hoa điểm tốt, “Ngày học tốt, giờ học tốt”, thi trang trí lớp sạch, đẹp; Tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài; tuyên dương giáo viên, học sinh hiếu học trước, trong và sau Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; Phát động phong trào xây dựng “ Tủ sách lớp học”.

Các em đang đọc sách trong phòng Thư viện.

Thu gom các vật dụng trong khu vực sân trường.

BAN BIÊN TẬP