Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông Module 1 Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Kế hoạch số 1646/KH-SGDĐT ngày 31/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông module 1: Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 200 /KH-PGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông module 1: Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học;

Trường TH Vĩnh Thuận 1 tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông cấp tiểu học (gọi tắt là CBQL) module 1, Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học cho 37/38 CBGV-NV nhà trường.

THẦY PHAN VĂN CHỨC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CÁC Đ/C GIÁO VIÊN ĐANG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

GIÁO VIÊN ĐANG XEM TÀI LIỆU

CÁC Đ/C GIÁO VIÊN ĐANG THẢO LUẬN

 GIÁO VIÊN ĐANG XEM CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN

NGUYỄN VĂN THÀNH