THAO GIẢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
             Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;
           Căn cứ vào đặc điểm tình hình của tỉnh, thực trạng của ngành Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét, Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sau đây là một số hoạt động của các tiết dạy thao giảng:

Thầy: Đặng Tân Nguyên trong tiết dạy môn công nghệ

    Cô: Nguyễn Thị Nhiếp trong tiết dạy Tin học

Cô: Trần thị Thủy trong tiết dạy tiếng Việt

Từ ngày 16 đến 27 tháng  10 năm 2023 trường TH Vĩnh Thuận 1 tiến hành thao giảng ở tất cả các bộ môn và khối lớp nhằm lập thành tích chao mừng ngày nhà giáo Việt Nam và không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

   Thực hiện bài viết: Lê Văn Đặng giáo viên TPT Đội