PHÁT ĐỘNG CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

   Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
          Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Sáng ngày 11 tháng 09 năm học 2023-2024 vào tiết sinh hoạt dưới cờ đầu năm học 2023-2024 Liên Đội trường Th Vĩnh Thuận 1 tiến hành tổ chứ triển khai chủ đề năm học 2023-2024

        Trong buổi triển khai chủ đề năm học thầy: Lê Văn Đặng giáo viên TPT Đội phân tích nội dung của chủ đề năm học  sau đó dựa vào tình hình thực tế của trường liên Đội đã đề ra một số nhiệm vụ và nội dung của năm 2023-2024.

Cũng trong buổi triển khai chủ đề thầy: Trần Thanh Phong, P.Hiệu trưởng nhà trường phát biểu động viên các em học sinh phấn đấu hoàn thành nhiêm vụ trong năm học-phấn đấu tham gia đầy đủ và đạt chất lượng cao như những năm qua mà các anh chị đi trước từng mang về danh dự cho nhà trường.

  Thực hiện bài viết: Lê Văn Đặng giáo viên TPT Đội