TẬP HUẤN GIỚI THIỆU THAY SÁCH LỚP 5

Lượt xem:

Đọc bài viết

       Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và  Đào  tạo quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa (viết tắt là thông tư 33); Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020 và Thông tư số 05/2022/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33;

Sáng ngày 7 thang 02 và ngày 01-02 tháng 03 năm 2024 trường thự hiện theo  Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT tập huấn thay sách lớp 5.

            Sau đây là một số hình ảnh cho các hoạt động tập huấn-giới thiệu sách lớp năm theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

                                                                                                                           Thực hiện bài viết: Lê Văn Đặng giáo viên TPT Đội